Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA – rok szkolny 2023/2024

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie

Nowa karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 do pobrania.

Link do nowego bloga świetlicy : https://swietlicasp3glogow.blogspot.com/

Link do poprzedniego bloga świetlicy :  http://swietlica-sp3.blogspot.com/

Świetlica Szkolna rok 2023/2024

czynna od 6:30 – do 16.30

Numer telefonu bezpośredniego kontaktu:

506 107 169

Kierownik Świetlicy:

Beata Golunkiewicz

Jestem nauczycielem świetlicy, dobrym pedagogiem, rozumiejącym zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Moje cechy osobiste, zainteresowania, bogate wnętrze i życzliwy stosunek do dzieci to najważniejsze czynniki pomagające w ogromnym stopniu w osiągnięciu pozytywnych rezultatów wychowawczych.

Ilona Fronczak

Małgorzata Kaźmierczak

Ewa Kuboń

Kamila Płaziak

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

W naszej szkole świetlica w roku szkolnym 2023/2024 jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16. 30

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I – III, których rodzice pracują.

Dzieci podzielone są na grupy, korzystają z sal świetlicowych, auli,  salki korekcyjnej,  atrium.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
 • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki;
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i korzystanie z gier komputerowych;
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych,, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Dzieci ze świetlicy korzystają także z obiadów w stołówce szkolnej.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
 • współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,
 • opieka nad dożywianiem.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.

We wrześniu dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy mają możliwość dokładnego poznania szkoły i jej pracowników. Wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem wychowanków, dbają o szybkie przystosowanie się do nowych warunków, organizują zajęcia i zabawy integrujące grupę. Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia w drodze do szkoły i do świetlicy oraz podczas zajęć świetlicowych. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej, a także zawarły kontrakt świetlicowy, który został wywieszony w widocznym miejscu. Wykonano dekoracje zgodne z aktualną porą roku i przystrojono świetlicę, dzięki czemu udało się stworzyć miłe i przytulne miejsce, w którym uczniowie maja bardzo dobre warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy a także odrobienia prac domowych.

W  ramach akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowano  codzienne pięciominutowe  czytanie baśni i legend przez wychowawców lub starszych uczniów.

Nowa karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 do pobrania.