Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarzrokuszkolnego2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4września2023r.

 

Podstawaprawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z późn. zm.).

2. Zimowaprzerwaświąteczna 23-31grudnia2023r.

 

Podstawaprawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z późn. zm.).

3. Feriezimowe §  15-28stycznia2024:

dolnośląskie,mazowieckie,opolskie, zachodniopomorskie

§  22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie,warmińsko-mazurskie

§  29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie,łódzkie,podkarpackie, pomorskie,śląskie

§  12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie,lubuskie,

małopolskie,świętokrzyskie,wielkopolskie

Podstawaprawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejzdnia11sierpnia2017r.wsprawie

organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z późn.zm.).

4. Wiosennaprzerwaświąteczna 28marca–2kwietnia2024r.

 

Podstawaprawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z późn. zm.).

5. Egzaminósmoklasisty Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawaprawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji iNauki zdnia 2 sierpnia2022r.wsprawieszczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników,branżowychszkółII stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynająsięwpierwszym powszednim dniu września 26kwietnia2024r.

Podstawaprawna:

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z późn. zm.).

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają sięwpierwszym powszednim dniu lutego 5stycznia2024r.

 

Podstawaprawna:

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I

stopnia,branżowychszkołachII stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych,

wktórychzajęciadydaktyczno- wychowawcze rozpoczynająsię w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących

wzawodachopółtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają sięwpierwszym powszednim dniu września

26stycznia2024r.

 

Podstawaprawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wsprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

9. Egzaminmaturalny Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawaprawna:

art.9aust.2pkt10lit.atiretpierwszeustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz

– § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejzdnia21grudnia2016r.w sprawie

 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminumaturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1rozporządzenia Ministra Edukacji iNauki zdnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminumaturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).
10. Egzaminzawodowy Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

 

Podstawaprawna:

art.9aust.2pkt10lit.atiretpierwszeustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).

11. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21czerwca2024r.

 

Podstawaprawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z póź., zm.).

12. Ferieletnie 22czerwca-31sierpnia2024r.

 

Podstawaprawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacjirokuszkolnego(Dz.U.poz.1603,z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą :
– 2 i 3 listopada 2023r. (czwartek, piątek),
– 2 stycznia 2024r. (wtorek),
– 2 maja 2024r. (czwartek),
– 14,15,16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek),
– 31 maja 2024r. (piątek).
W tych dniach szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla obecnych uczniów.