RADA RODZICÓW

PREZYDIUM

SKŁAD RADY RODZICÓW 2018/2019

Rada rodziców wybrała ze swojego grona Prezydium w składzie :

p. Marta Sobolewska – Przewodniczący (kl. VIB)
p. Emilia Sarzyńska – Zastępca Przewodniczącego (kl. VF)
p. Ewa Rozbejko – Sekretarz (kl. VIA)
p. Magdalena Piskadło – Skarbnik (kl. IVG)

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 3

im. Noblistów Polskich w Głogowie

 Działamy na podstawie przyjętego regulaminu, podejmujemy decyzje  i działania głosem przedstawiciela rady oddziałowej w formie uchwał na zebraniach prezydium.

Od września planujemy działania, które po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców są realizowane przez cały rok szkolny. Współpracujemy  z dyrektorem szkoły i nauczycielami tworząc prawo
i dokumenty szkolne m.in.: Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

Współpracując z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim dokładamy swoją cegiełkę do tego, by szkoła starała się kształtować właściwe postawy moralne  w stosunku do najbliższego środowiska, drugiego człowieka i samych siebie. Współorganizujemy imprezy otwarte dla lokalnego środowiska, m.in.: Święto Patrona Szkoły,
Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny. Wspieramy Ligę Klas IV-VI
i pracę Mini SU klas I-III.

Wspólnie z nauczycielami zabiegamy, by szkoła była miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju psychofizycznego i zróżnicowanej sytuacji materialnej ich rodzin. Organizujemy konkursy oraz turnieje wiedzy i sportowe, na które staramy się zapewnić dofinansowanie nagród. Dofinansowujemy wyposażenie biblioteki szkolnej w najnowsze pozycje. Sponsorujemy zaplecze sportowe i wspieramy świetlicę szkolną. Uczniom
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej niesiemy pomoc nie tylko materialną. Pukamy do wielu drzwi, by znaleźć sponsorów wspomagających nasze działania.

 Zapraszamy do wspierania naszych inicjatyw