Standardy ochrony małoletnich

Szanowni Państwo

Działając na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1606) szkoła została zobowiązana do wprowadzenia w standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli od 15 lutego 2024r.

Już we wrześniu 2023r. rada pedagogiczne wyłoniła ze swojego grona zespół zadaniowy mający za zadanie opracowanie stosownego dokumentu

pn. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GŁOGOWIE w wersji zupełnej i skróconej-dla małoletnich.

 

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:

  1. organ zarządzający:
    1. jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Należą do nich m.in. : przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
    2. inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
  2. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
  3. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

W Ministerstwie Sprawiedliwości działa Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, złożony z ekspertów- przedstawicieli rożnych instytucji (innych ministerstw, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego). Do jego zadań należy przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co 2 lata.

Obecnie w ramach zespołu pracuje jedenaście grup roboczych, które przygotowują wskazówki wraz z przykładowymi wzorami standardów dla różnych rodzajów placówek/działalności (żłobków, szkół, przedszkoli, hoteli, świetlic).

Wraz z pojawianiem się standardów dla szkoły podstawowej dokonamy porównania z dokumentem wypracowanym w szkole, w razie konieczności dokonamy korekty.

W okresie do 15 sierpnia 2024r. w szkole będą podejmowane działania informacyjne skierowane do uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Na stronie internetowej będzie utworzona zakładka pn. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH.

W szkole zainstalowane będą tablice informacyjne, wiadomości będą przekazywane rodzicom przez e dziennik.

Podczas zebrań z wychowawcami w dniach 3 kwietnia (kl. I-III) i 4 kwietnia (kl. IV-VIII) rodzice będą mogli uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie.

Projekt Standardy Ochrony Małoletnich – dokument PDF, rozmiar pliku 1198KB

Przedkładam ,,Standardy Ochrony Małoletnich” wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły obowiązujące od dnia 6 maja 2024r. :

Dyrektor Szkoły

Ernest Kłósek