Sprawny Dolnoślązaczek

Sprawny Dolnoślązaczek

to projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Zapewnimy szkołom innowacyjne i ciekawe scenariusze zajęć, sprzęt sportowy i inne materiały dydaktyczne. Program, opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

Informacja na temat działania programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

Idea programu powstała podczas konferencji szkoleniowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy wcześniej wzięli udział w konkursie na najlepszy pomysł realizacji zajęć wychowania fizycznego    w klasach I – III. Projektem, który wygrał ten konkurs, była praca nauczycielki Szkoły Podstawowej w Kopańcu pani Agnieszki Zambroń-Wojtak, która w szkole realizowała program pod nazwą Sprawny Dolnoślązaczek. Po modyfikacjach uzgodnionych z pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego opracowane założenia zostały przedstawione szkołom Dolnego Śląska w maju 2010 roku.

Program zapoczątkowany w roku szkolnym 2010/2011, realizowany przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk „ we Wrocławiu pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wspierany merytorycznie przez Akademię Wychowania Fizycznego, a merytorycznie i finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Program ma dwa podstawowe cele :

  • Uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku mają do zdobycia 6 sprawności : rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane są na nabycie umiejętności, które pozwalają zdobyć poszczególne sprawności. Uważamy, że są to niezbędne umiejętności współczesnego człowieka, których zdobywanie należy rozpocząć już w tym wieku
  • Pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy na temat wychowania fizycznego. Panie, które wykonują ten zawód w niewielkim stopniu są przygotowane w trakcie studiów do prowadzenia lekcji wf

Do programu w pierwszym roku działania roku przystąpiło 150 szkół, przeszło 600 klas i prawie 10.000 dzieci. Tytuły Sprawnego Dolnoślązaczka zdobywając wszystkie sprawności zdobyło przeszło 9.000 uczniów. W kolejnych latach uczestniczyło w nim ok 150-160 szkół, a przystępowało corocznie ok. 9.000 dzieci.

Według opinii realizatorów programu przyczynił się on do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną nie tylko dzieci, które zdobywały umiejętności i wlepki potwierdzające ich zdobycie i wklejały je do specjalnych legitymacji, ale także innych nauczycieli w szkole oraz rodziców, którzy chętniej włączali się w pracę szkoły przy realizacji zadań programu.

Działanie programu skutecznie wspiera pracę szkoły we wprowadzaniu nowej podstawy programowej i jest przydatne wszystkim jego uczestnikom :

dzieciom – bo mają możliwość uczestniczenia w ciekawie zorganizowanych, różnorodnych w treściach, lekcji wychowania fizycznego. To często pierwsza możliwość dla nich zapoznania się z niektórymi dyscyplinami sportowymi i wzięcia aktywnego udziału w lekcjach im poświęconym oraz w licznie organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej informują nas także o tym, że część dzieci zachęcona zajęciami programu podejmuje treningi w sekcjach sportowych klubów w sekcjach odpowiadających zajęciom Sprawnego Dolnoślązaczka

nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, którzy podejmując pracę po swoich studiach są niewystarczająco przygotowani do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Wiele nauczycielek w corocznych ankietach informuje na, że kursy doszkalające wf są często pierwszymi, w których uczestniczą po studiach. Pomoc organizatorów programu w doszkalaniu nauczycieli pozwala zniwelować ten niedostatek wiedzy. Nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w 3-4 konferencjach metodycznych każdego roku, w których programie nacisk położony jest przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

nauczycielom wf, którzy zainteresowali się bardzo programem i w wielu szkołach wydatnie pomagają nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele wf zauważyli bowiem, że taka współpraca przynosi efekt w postaci dobrze przygotowanego dziecka, które w IV klasie trafia na wf już wyłącznie pod opiekę wuefisty

– rodzicom, którzy w wielu wypadkach aktywnie uczestnicząc w realizacji programu, a także biorąc udział w popularnych „ wywiadówkach z kultury fizycznej „ są na bieżąco informowani o stanie zdrowia i tężyzny fizycznej swoich dzieci. Zwłaszcza wywiadówki realizowane często jako wspólne zajęcia sportowe dzieci i rodziców przekonują ich do wspólnych ze szkołą działań dla zdrowia dzieci.

Na zakończenie programu w każdym roku szkolnym dzieci, które zdobyły tytuł otrzymały od organizatorów specjalne dyplomy oraz drobne nagrody z napisem „ Jestem Sprawnym Dolnoślązaczkiem „.

Wydaliśmy, w każdym kolejnym roku działania, część Poradnika dla nauczycieli realizujących program. Pierwsze były propozycjami autorów programu, ale ostatnie zawierały już prawie w całości propozycje nauczycieli realizujących program na sprawdzone, ciekawe formy programu organizowane w konkretnej szkole, imprezy sportowo – rekreacyjne, czy opisy konkretnych lekcji. Najlepsze takie działania pokazywane są także na konferencjach metodycznych.

Nauczyciele mając dużą swobodę w realizacji programu wykazują się dużą inicjatywą; powstało wiele świetnych pomysłów na realizację programu, nauczyciele wymyślili nowe sprawności, którymi zastępują takie, które z różnych względów nie są możliwe do realizacji w ich szkole, itd.

W naszej szkole objęte programem są wszystkie klasy pierwsze. Co roku pierwsze klasy mają jedną lekcję wychowania fizycznego z nauczycielem od wychowania fizycznego. W tym roku lekcje prowadzą:

Pan Krzysztof Ciastoń klasy Ia, Ib

Pan Jarosław Blida klasy Ic, Id