ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓWK KLAS I – III

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć sportowych dla uczniów klas I-III. Poniżej znajdą Państwo opis projektu oraz dokumenty do pobrania:  deklaracje oraz regulamin udziału w projekcie.

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Realizacja zadania obejmie 11 Szkól podstawowych (dalej: sp): sp 2, sp 3, sp 6, sp 7, sp 8 z oddziałami integracyjnymi, sp 9, sp 10, sp 11,12,13 i 14 na terenie miasta Głogowa. Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej – w bezpłatnych zajęciach uczestniczyć będzie  – 596 Uczniów  klas 1-4, (nabór w klasach 1-3 i po wakacjach z klas 3 grupy będą w klasie 4)- 20 nauczycieli, przeprowadzonych zostanie 1 012 – godzin zajęć. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia normowane prawem polskim. Odbywać się będą regularnie raz w tygodniu, z przerwą wakacyjną.  Na terenie ww. obiektów szkolnych i odpowiednio przystosowanych do tego typu zajęć sal/ obiektów (typu basen) – z założeniem, że uczniowie jednej szkoły uczęszczać będą na zajęcia realizowane w ramach niniejszej placówki. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do tych zajęć.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.

Efektem realizacji ww. zajęć będzie ogólnie poprawa kondycji i sprawności fizycznej u minimum 10 % uczestników weryfikacja na podstawie opinii prowadzącego zajęcia. Odbywać się to będzie zarówno przez kształtowanie nowych umiejętności, ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości wszystkich stawów, kształtowanie i wzmacnianie gorsetu mięśniowego czy zwiększenie wydolności układu oddechowego jak również niwelowanie, zmniejszenie wad postawy czy korygowanie zaburzeń statyki, przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu zaburzeń oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy  ciała.

Efekty edukacyjno – wychowawcze zajęć to: wspomaganie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej uczniów, wyrównywanie zaburzeń rozwojowych poprzez korektę i kompensację, opanowanie podstawowych umiejętności oraz zasad i przepisów różnych wybranych dyscyplin sportowych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, wdrażanie do czynnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie poziomu zdolności poznawczych – uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji, współpracy w zespole.

Anna Adamwicz

Dokumenty do pobrania

deklaracja projekt

REGULAMIN PROJEKTU – kwiecień 2021