„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”

„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”

W szkole w ramach projektu realizowane są „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”. Zajęcia te współfinansowane są przez Gminę Miejską Głogów i Ministerstwo Sportu. Zajęcia sportowe  prowadzone są w formie atrakcyjnej dla uczniów,    z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe opierające się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych zawierających elementy gimnastyki korekcyjnej.  Celem głównym projektu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała,  ogólnego wzmocnienia całego ciała oraz nauka zdrowego stylu życia.  Zajęcia sportowe  uwzględniają  potrzeby rozwojowe  i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym   w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Piotr Tadajewski