Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych

Miło nam poinformować, że dnia 1 marca 2021 rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych. Poniżej znajdą Państwo zasady obowiązujące w Gminie Miejskiej Głogów:

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

plik w formacie PDF do pobrania:

Zasady rekrutacji w Gmnie Miejskiej Głogów

Gmina Miejska Głogów informuje, iż obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczną – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich szkołach oraz na podstawie kryteriów wewnętrznych poszczególnych placówek.

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza rejonu danej szkoły są rekrutowani w oparciu
o kryteria wewnętrzne i w miarę posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

Terminarz:

Przyjmowanie podań: od 1 marca od godz. 9.00 do 29 marca do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie podań: od 1 marca od godz. 9.00 do 31 marca do godz. 14.00

Udostępnienie rodzicom informacji o uczniach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do poszczególnych szkół: 19 kwietnia do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły oraz informacja o wolnych miejscach: 7 maja godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 11 maja godz. 15.00 do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich szkołach podstawowych znajduje się w Informatorze.

Od dnia 1 marca 2021 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Rodzice mają możliwość przeglądania ofert szkół podstawowych, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe szkoły, liczba miejsc w szkole, oferta edukacyjna
i baza szkoły, opis szkoły podstawowej oraz jej historia.

  1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych trwa od dnia 1 marca do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego.

Aby uczeń wziął udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego do szkoły podstawowej. We Wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

UWAGA !!!

Jeżeli uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej, w obwodzie której nie mieszka, powinien wskazać na drugim (w przypadku wyboru dwóch szkół) lub trzecim (w przypadku wyboru trzech szkół) miejscu listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły podstawowej.

  1. Jeden sposób złożenia podania przez rodziców:

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem wywołującym Covid-19 nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic samodzielnie wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 29 marca br., tylko elektronicznie poprzez stronę internetową moduł Elemento:

– następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować,

– następnie wypełniony wniosek należy podpisać,

– następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcie każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru).

Szkoła Podstawowa nr 3 – sp3@www.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do której chcecie Państwo zapisać dziecko jako „szkołę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdy placówki te będą dysponować wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z ich obwodu.

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić
poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor szkoły podstawowej w terminie późniejszym zwróci się do rodziców uczniów przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

  1. Zarejestrowanie ucznia w elektronicznym systemie rekrutacji.

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie elektronicznym moduł Elemento.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do szkoły podstawowej pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu podania przez właściwą szkołę podstawową, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

  1. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja uczniów do szkół podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela uczniów do szkół na podstawie rejonu, do którego uczeń należy.

Uczniowie spoza obwodu szkoły przydzielani są automatycznie według ustalonych kryteriów, do wyczerpania wolnych miejsc.

Kryteria naboru dzieci do I klasy szkoły podstawowej obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy):

1) Kryterium obwodowe.

Kryteria dodatkowe:

1) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;

2) Jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje w obwodzie szkoły;

3) Dziecko posiadające rodzeństwo w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających warunki naboru przewyższy liczbę wolnych miejsc – decyzje rozstrzygające podejmie powołana przez Dyrektora szkoły podstawowej komisja rekrutacyjna, która pracować będzie zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji.

Dane osobowe wprowadzone do Wniosku Rekrutacyjnego podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Obwody poszczególnych szkół podstawowych funkcjonują zgodnie z Uchwałą nr  XXII/175/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Głogowie oraz granic ich obwodów:

 2) Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22 obejmuje ulice:

Bolesława Śmiałego, Bolesława Wysokiego, Budziszyńska, Dobrawy, Dziadoszan, Ester Golan, Galla Anonima, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Jana Karskiego, Książąt Oleśnickich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Królowej Jadwigi, Leszka Białego, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Nankera, Piasta Kołodzieja, Plac Mieszka I, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Pszczelarska, Salomei, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Wawelska, Wincentego Pola, Zielona, Ziemowita.

  1. Listy uczniów przyjętych do placówki

Udostępnienie rodzicom informacji o uczniach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół nastąpi w dniu 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00
w poszczególnych szkołach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do danej szkoły) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 7 maja 2021 r. do godz. 14.00

O wynikach rekrutacji rodzic może:

– zostać poinformowany w sekretariacie szkoły podstawowej,

– otrzymać wiadomość drogą elektroniczną, jeżeli podał we Wniosku swój adres e-mail,

– przeczytać logując się na stronie internetowej danej szkoły podstawowej

  1. Informator o wolnych miejscach w szkołach podstawowych.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych szkół podstawowych, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w szkole, która ma wolne miejsca i może przyjąć ucznia lub jest jego placówką rejonową.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w szkołach podstawowych będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 11 maja 2021 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w szkołach podstawowych.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych szkołach podstawowych.

Od 11 maja 2021 r. prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.