Szkoła Promująca Ekorozwój

Edukacja ekologiczna dzieci  to budowanie postaw szacunku do przyrody i kształtowanie ich nawyków oraz  zachowań w codziennym życiu.

W bardzo wielu przypadkach zachowanie nieekologiczne wynika z nieświadomości i niewiedzy i tu zaczyna się rola dzieci młodzieży . Po pierwsze nauczona prawidłowych zachowań będzie je wcielać w dorosłym życiu, po drugie zdobytą wiedzą podzieli się ze swoimi rodzicami, którzy rzadko mają czas na edukację i nie uświadamiają sobie potrzeby zmiany sposobu myślenia. To także lepsza przyszłość wszystkich mieszkańców Ziemi.

Przez realizację projektu chcemy kształtować u  młodych ludzi  pozytywnych postaw wobec przyrody, ochrony środowiska  oraz  uwrażliwiać na poczucie więzi z przyrodą .

Tytuł własny projektu: ”Ziemia naszym wspólnym domem”

Cele ogólne projektu:

– budowanie postawy szacunku dla przyrody,

– propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia,

­ zdobywanie i poszerzanie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,

– podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,

-poszerzenie wiadomości uczniów  o środowisku leśnym oraz ochronie ekologiczno-przyrodniczej najbliższej okolicy,

-kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko,

-nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej  jednostki ludzkiej i całych społeczeństw.

 

Dzień Drzewa

Udział w akcji sadzenia drzewek stał się tradycją w naszej szkole. 10 października każdego roku, obchodzony jest na świecie Dzień Drzewa. W tym dniu tysiące ludzi, którym nie są obojętne zmiany klimatu, sadzą drzewka lub krzewy.
Nasza szkoła bierze aktywny udział w akcji już od 15 lat. Dzięki temu tereny wokół szkoły stają się coraz piękniejsze, a jednocześnie poprawia się mikroklimat.
12 października, podczas godziny z wychowawcą, uczniowie klasy 7B stanęli przed poważnym przedsięwzięciem, a mianowicie mieli posadzić aż 40 tui. Zadanie to wykonali sprawnie i nie przeszkodziła im w tym nawet kapryśna pogoda. Nowe drzewka zostały posadzone wzdłuż hali sportowej. W tym miejscu pragnę bardzo podziękować Rodzicom uczniów kl. 7B, którzy postanowili dołożyć swoją cegiełkę i kupili 27 tui, a także dyrektorowi Castoramy, który zdecydował się objąć patronatem naszą akcję i sprzedać po niższej cenie 13 drzewek.
Istotne jest, że wspólnie wychowujemy młodych ludzi na świadomych obywateli, którzy pragną rosnąć w czystym środowisku.
Koordynatorem akcji sadzenia drzewek była nauczycielka chemii i biologii Alicja Anastaziuk.

 

Dbamy o ekorozwój

 

Dnia 12 kwietnia uczniowie klasy 8C brali udział w zajęciach terenowych. Tematem były zagadnienia ekologiczne, dotyczące łańcuchów pokarmowych, krążenia materii i przepływu energii w ekosystemie. Uczniowie wyszukiwali organizmy, rozmawiali na temat oddziaływań między organizmami i zrównoważonego ekorozwoju. Następnie pracowali w zespołach, wspólnie uzupełniając karty pracy. Wykorzystywali też wiedzę zawartą w internecie, np. do wyszukania gatunków przynoszących straty gospodarcze. Zajęcia terenowe były lekcją przygotowującą uczniów do sprawdzianu z działu: Ekologia. Prowadziła ją nauczycielka Alicja Anastaziuk.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 

                  Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W związku z tym na lekcjach chemii rozmawialiśmy o roli wody w przyrodzie oraz o znaczeniu tej substancji dla człowieka. Jako podsumowanie, uczniowie klas 7a, 7b, 7c, 7d, 7e i 7f wykonali ładne lapbooki, które opisują obieg wody w przyrodzie, właściwości wody oraz roztwory wodne. Lapbooki to efekt pracy zespołowej. Kilka z nich można podziwiać na zdjęciach.